Δήλωση ευθύνης

 

Η cheapingchip, η επιχείρηση η οποία δημιούργησε και διαχειρίζεται το cheapingchip contests, έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό περιβάλλον απόθεσης ερωτήσεων από διοργανώτριες επιχειρήσεις διαγωνισμών προς άτομα τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς και η απάντηση των ερωτήσεων γίνεται από το διαδίκτυο.

Πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερωτήσεων (τις απαντήσεις) έχει τόσο η cheapingchip όσο και η εκάστοτε διοργανώτρια επιχείρηση. Η cheapingchip δεν δύναται να ελέγχει τους τρόπους χρήσης των δεδομένων από τις διοργανώτριες επιχειρήσεις, και δεν ευθύνεται για αυτούς. Περιπτώσεις όπως spam μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων ή ανακοίνωση των συμμετεχόντων κάποιου διαγωνισμού δίχως πρότερη ανακοίνωση στους “ειδικούς όρους” του εν λόγω διαγωνισμού (βλ. όρους χρήσης), ή επικοινωνία κατά τη διάρκεια που ο διαγωνισμός είναι ενεργός όμως όχι διαμέσου της cheapingchip, η cheapingchip δεν δύναται να ελέγξει και δεν δύναται να ευθύνεται γι’ αυτές. Η κακή συμπεριφορά κάποιας επιχείρησης, δηλαδή εκείνη πέρα των συμφωνηθέντων στους όρους χρήσης, είναι υπαιτιότητα της εν λόγω επιχείρησης μόνο.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις απαντήσεις και από την πρόκληση συμπερασμάτων χρησιμοποιούνται για λόγους marketing intelligence και όχι για μελλοντική διαδικτυακή επικοινωνία.

Οι διαγωνισμοί, οι οποίοι διοργανώνονται από επιχειρήσεις με τη χρήση τoυ cheapingchip contests, προσφέρουν δώρα. Η cheapingchip δεν ευθύνεται για δικαιώματα των επιχειρήσεων, τα οποία πηγάζουν από τους όρους χρήσης των διαγωνισμών της cheapingchip, όταν ή αν αυτοί εφαρμοστούν. Περιπτώσεις όπως ακύρωση του διαγωνισμού, παράτασή του, αλλαγή του δώρου ή άλλη τροποποίηση του διαγωνισμού και των όρων του ή αδυναμία ολοκλήρωσής του, δεν είναι υπαιτιότητα της cheapingchip. Η cheapingchip δεν ευθύνεται για την εφαρμογή των δικαιωμάτων οποίας διοργανώτριας επιχείρησης.

Η cheapingchip αποποιείται την ευθύνη δυσλειτουργιών του cheapingchip contests οι οποίες περικλείονται από υπαιτιότητα του παρόχου διαδικτυακής φιλοξενίας, της εφαρμογής και των προσθέτων WordPress, της υπηρεσίας αποστολής αλληλογραφίας Mailchimp, της υπηρεσίας συλλογής δεδομένων SurveyMonkey. Σε σχέση με τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς, σε μια ανάλογη περίπτωση η cheapingchip θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμά της για παράταση ή ακύρωση των διαγωνισμών, όπως αυτό προκύπτει από τους όρους χρήσης, χωρίς υπαιτιότητα έναντί τους. Και σε σχέση με τους διαφημιζόμενους, οι μονές υπαιτιότητες που προκύπτουν σε μια ανάλογη περίπτωση δυσλειτουργίας είναι αυτές που αναγράφονται στους όρους χρήσης.

Η cheapingchip αποποιείται την ευθύνη απέναντι στους χρήστες και τα προσωπικά δεδομένα τους στην περίπτωση υποκλοπής τους, είτε μέσω φυσικής κλοπής και μετέπειτα πρόσβασης είτε μέσω διαδικτυακής υποκλοπής. 

Η cheapingchip χρησιμοποιεί το δίκτυο διαφήμισης Google AdSense, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά του σε σχέση με τη χρήση δεδομένων ή τα περιεχόμενα που προβάλει (βλ. πολιτική του AdSence). Για διαμαρτυρίες σχετικά με τις διαφημίσεις Google οι οποίες προβάλλονται στο cheapingchip contests, παρακαλούμε αποστείλτε ένα email στο abuse@cheapingchip.gr)

Τέλος, η cheapingchip επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει όλα τα δικαιώματά της τα οποία πηγάζουν από τους νόμους για τις περιπτώσεις αδυναμιών εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από δική της υπαιτιότητα.